Sayın Naci AĞBAL
Maliye Bakanı
Sayın Bakanım,

Şeker Sanayi Sektörü’nün kısa vadeli çıkarlar peşinde koşan, endüstrinin geleceği ile ilgili teknolojik ve ekonomik bir perspektife sahip olmayan özelleştirme politikaları ile rant kaynağı haline getirilmeye çalışıldığı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin getirdiği sancılı bir dönemde özellikle şeker sektöründe kavganın değil, adaletin sağlanması için çabalayan, sektör temsilcilerinin görüşlerini dikkatle dinleyen, Türk tarımının, şeker sanayinin ve pancar üreticisinin geleceği için bir çıkış yolu arayan, mukaddes davamız olan şeker sektörünün ayakta kalması için tüm imkanlarınızı zorlayarak göstermiş olduğunuz duyarlılığınız pancar üreticisinden işçisine şeker sektörü çalışanları tarafından övgüye değerdir.
Bu bağlamda akıllardaki Türkiye idealiyle hedeflerine yılmadan kararlılıkla giden hükümetimiz de insanımıza daha iyi hizmet edebilme gayretinin sergilendiği ulusal uzlaşı ve dayanışma bağlamında örnek bir tablo sergilemiştir. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ’ın Milli şeker sektörümüzün bir parçası olan Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 11. Kampanya açılışında sizlerin referansı ile sektörümüze yönelik koruyucu ve kollayıcı söylemleri sektörümüzü gururlandırırken, ülkemiz ve sektörümüz adına bir kez daha takdire şayan duruş sergilemiştir.
Şeker sektörüne kılavuzluk ederek göstermiş olduğunuz duyarlılığa sabırlı, kararlı ve özverili çalışmalarınızdan dolayı bir kez daha en kalbi duygularımla sonsuz teşekkür eder, saygılarımı arz ederim.

 
İsa GÖK
Genel BaşkanSayın Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
 
Sayın Başbakan Yardımcım,
 

Öncelikle, öteden beri bir takım çevrelerce kasıtlı ve keyfi olarak hedef tahtasına oturtularak tahrip edilmeye çalışılan milli şeker sektörümüze yönelik Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 11. Kampanya açılışını onurlandırarak yapmış olduğunuz konuşmanızda koruyucu ve kollayıcı söylemleriniz, sektörden ekmek yiyen milyonlarca insanın hislerine tercüman olurken, yüreklerine su serpmiştir.
Şüphesiz ki, sahip olunan kaynakların ekonomik etkinliği ve verimliliği açısından sürdürülecek akılcı şeker politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, üretiminin devamlılığı adına büyük önem arzetmektedir. Bu bağlamda tüm ülkede şekerpancarının yetiştirilmesinin ekonomik ve sosyal açıdan karlılığının ölçülmesi ile şeker fabrikalarının kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve modern teknik alt yapının gelecekte Avrupa ülkeleri ile rekabet edebilir modernizasyonla oluşturulmasına yönelik mikro çalışmaların yaygınlaştırılması sektörün geleceği açısından faydalı olacaktır.
Bir diğer önemli konu ise Nişasta Bazlı Şekerlerin tüm ekonomik ve sosyal boyutuyla sanki pancar şekerinin muadili olduğuna ilişkin kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıdır. Çözüm, iki sektörden hangisinin tarımsal üretiminin sosyal boyutuyla ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu ve ülkeye hangisinin daha yüksek katma değer getirdiği konusunda çalışmaların yapılarak hükümetimizin bu konudaki ortak iradesinin sergilenmesidir. Bu doğrultuda pancar şekeri sektöründen doğrudan etkilenenlerin sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu, yan sektörler de göz önüne alındığında bu rakamın 6 milyonun üzerine çıktığı gözardı edilmemelidir. Tarım ve endüstri kolu olmanın yanı sıra kurulduğu yörelere önemli bir kültür aşısı da yapan şeker endüstrisinin bir takım çevrelerce zayıflatılarak ortadan kaldırılmaya çalışılmasından şüphesiz ki tüm ülke insanı etkilenecektir. Gerçekte bir şeker ihtiyacının bulunup bulunmadığı, ya da şeker kotalarının artışının mevcut ülke şeker stoklarına yapacağı etki araştırılmaksızın, her yıl düzenli olarak nişasta kökenli şeker kotalarının AB ve dünya ülkeleri ortalamalarının üzerinde arttırılması, başta şeker pancarı üretiminde ve dolayısıyla sosyo-ekonomik refah kaybı ile istihdamda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sağlık açısından zararları ise tıp çevrelerince dile getirilmektedir.
Beslenmenin temel hammaddelerinden olan şeker, hammaddesi olan pancarın tarımsal üretime ve istihdama katkısı ile işleme sırasında ortaya çıkan yan ürünler nedeniyle tüm ülkelerde fazlasıyla korunan “oldukça stratejik bir üründür”. Bu açıdan hükümetimizin özellikle şeker üretiminin desteklenmesi noktasında acil müdahalesi gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Millete hizmetin ulviyetinin Allah’ın insanlara bahşettiği en mukaddes görev olduğu inancıyla Boğazlıyan Şeker Fabrikamızın 11. Kampanya açılışında atfettiğiniz sektörümüze moral ve ivme kazandırmasının yanında referans olan inançlı duygu ve temennilerinizden dolayı bir kez daha teşekkür eder, saygılarımı arz ederim.

 İsa GÖK
Genel Başkan